Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB)

 

Kort verslag van de jaarvergadering van het stichtingsbestuur de dato 2 april 2014.

Het bestuur bestaat thans uit
  • mevrouw J. Busch, penningmeester (Sp.), en de heren
  • C. van de Wiel (Sp.), voorzitter,
  • J. Hueber, secretaris (Sp.),
  • F. Hoekstra ( Fr.),
  • F. Brouwers (B.)
  • W. Harkx (B.).
De bestuurswisseling geschiedt op basis van coöptatie.

Bij de vergadering was ook aanwezig de heer A. Weyns namens Duitsland.

Het jaarverslag 2013 en de financiële afrekening over dat jaar werden ongewijzigd goedgekeurd.

Bij een nadere informatieuitwisseling is gebleken, dat er nog meerdere actiepunten overblijven na de eerste heftige jaren sinds de invoering van de nieuwe ziektewetverzekering van 1 januari 2006.
Om die reden zijn de statuten gewijzigd en is de doelstelling van de stichting verbreed van de problematiek rond de ziektewetverzekering tot alle gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse gepensioneerden in het buitenland, met name in de Europese Unie.

In Spanje is een vereniging actief, de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje (VNGS), waarbij de leden een contributie betalen.
In Frankrijk bestaat de Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden (ICNG) die geen rechtspersoonlijkheid heeft.
In België bestaat er rechtspersoon noch club.
In Portugal is er een afgeleide rechtspersoonlijkheid.
In deze drie landen is de organisatie afhankelijk van individuele giften.

Het lijkt wenselijk om in ieder land op zich een eigen rechtspersoonlijke organisatie te hebben danwel een organisatie als onderdeel van de SBNGB. Tevens zal worden bekeken of het mogelijk is de websites te gaan coördineren.

Een eerste aandachtspunt zal zijn het vernieuwen van de belastingverdragen tussen Nederland en de andere EU-landen, waarbij Nederland de bronstaatheffing wil invoeren. Hierbij dient gelet te worden op de beginselen van behoorlijk bestuur zoals gelijke behandeling, zorgvuldigheid en het vertrouwensbeginsel.

Een volgend aandachtspunt kan zijn de hoogte van de CVZ-bijdragen in verband met alle wetswijzigingen in Nederland (Overheveling van AWBZ-taken naar de wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Langdurige Zorg). In dit verband ook aandacht voor de hoogte van de woonlandfactoren die dank zij de stichting reeds in het begin zijn verworven.

Een apart maar moeilijk te behandelen probleem is de dubbele betaling van de wettelijke ziektekosten, waar in het ene land dat (grotendeels) bestaat vanuit de algemene middelen en in het andere land (grotendeels) vanuit de premiebetalingen.

Grote bezwaren zijn er met het gegeven, dat buiten de EU- en EER-landen de Nederlandse gepensioneerde niet tegen ziekte verzekerd is omdat de EHIC-kaart alleen binnen de aangesloten landen geldt en het Verbond van Verzekeraars het verdragsrecht niet erkent als onderliggende verzekering. Dit vergt verdere discussie met betreffende instanties.

Het bestuur wil op de websites het rekenmodel van de CVZ-bijdrage blijven plaatsen. Hierover zal met CVZ nader overleg plaats vinden omdat het tot nu toe verzorgd werd door de heer H. Berg die ermee wil stoppen.
    
Een evaluatie van de nieuwe Verordening 883/2004 die sinds 1 mei 2010 de verordening 1408/71 vervangt zal in 2015 plaats vinden. Mogelijke ontwikkelingen die hierbij van belang kunnen zijn zullen op de voet gevolgd worden.

Extra aandacht wordt vereist ten aanzien van het al dan niet exporteren van gevolgen van Nederlandse wetsbepalingen voor Nederlandse gepensioneerden in het buitenland.

In september 2014 zal er nader overleg zijn van SBNGB met een delegatie van CVZ en van het ministerie VWS.

Mocht u naar aanleiding van dit kort verslag vragen willen stellen dan kunt u uw vragen het beste richten via de website van uw eigen land.

 

Antwerpen, 22 april 2014