MEDEDELING VNGS DD. 12.10.2011

Ten onrechte aan fiscus afgedragen Zvw bijdrage verdragsgerechtigden

Er is sinds geruime tijd veel te doen geweest over de ZVW bijdragen die ten onrechte aan de fiscus zijn afgedragen. Wij nemen aan dat u daarover bent geÔnformeerd.

Ook de Ombudsman heeft zich over deze materie gebogen en dat is voor hem aanleiding geweest onderstaande brief het licht te doen zien:

Teveel betaalde Zvw-bijdrage terugvragen bij Belastingdienst?

Als u emigreert naar een EU- of verdragsland of als u ‘nieuw’ inkomen krijgt uit Nederland in het buitenland, dan stelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vast of u onder de verdragsregeling valt. Voor het verstrekken van het aanvraagformulier, het zogeheten E121 formulier, de wederontvangst en verwerking daarvan heeft het CVZ echter minimaal enkele maanden nodig. In het rapport 'Zorg(en) in het buitenland' gepubliceerd in september 2006 constateerde de Nationale Ombudsman al dat het CVZ aan veel mensen in het buitenland niet tijdig een E121 formulier heeft verstrekt. Ook had het CVZ in de eerste maanden van 2006 forse achterstanden in de verwerking van de ingezonden E121 formulieren.

Door deze verwerkingsproblemen bij het CVZ heeft een grote groep pensionado’s en emigranten zich niet tijdig kunnen aanmelden bij een ziektekostenverzekeraar in het verdragsland en is de inning van de Zvw-bijdrage door de inhoudende instantie, zoals de SVB, pensioenfondsen of het UWV,  ten onrechte aangemerkt als Zvw binnenland. Veel Nederlanders in het buitenland  hebben hierdoor extra moeten bijbetalen. Immers wordt de bijdrage Zvw- binnenland door de inhoudende instantie afgedragen aan de Belastingdienst waar de bijdrage Zvw buitenland wordt afgedragen aan het CVZ. In een brief van eind februari 2011 erkent het Ministerie van FinanciŽn dat het probleem structureel is en nog actueel is, maar teruggaaf over de periode 2006 tot en met 2009 vindt het ministerie ambtshalve niet uitvoerbaar. "De mensen die hier recht op hebben moeten zelf maar om teruggaaf vragen” zo stelt het Ministerie van FinanciŽn. 

Teruggaaf Zvw-bijdragen binnenland
U kunt nagaan of u recht heeft op teruggaaf van de Zvw-bijdrage binnenland door de volgende gegevens te controleren:

  • Heeft de SVB, UWV, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij Zvw-bijdrage over de jaren vanaf 2006 Zvw-bijdrage op uw Nederlands inkomen ingehouden?
  • Ziet u deze ingehouden bedragen terug in de definitieve jaarafrekening 2006 of 2007 of in de voorlopige jaarafrekening 2008 van het CVZ.

Zijn beide vragen bevestigend te beantwoorden dan heeft u geen recht op teruggaaf over de 2006 tot en met 2009
Is ťťn van de vragen ontkennend te beantwoorden, dan heeft u waarschijnlijk recht op teruggaaf over deze jaren.
Het jaar 2009 kunt u nog niet controleren omdat u nog geen (voorlopige) jaarafrekening 2009 van het CVZ heeft ontvangen. Wacht daarom de voorlopige jaarafrekening van het CVZ af, die u waarschijnlijk in het najaar 2011 zult ontvangen.

U kunt om teruggaaf verzoeken over de jaren 2006 tot en met 2009 door een brief te sturen aan:

Belastingdienst/ Rivierenland/kantoor Nijmegen
Afdeling EBV/EPV
Postbus 7030
6503 GM Nijmegen

Vermeld in uw brief duidelijk:
- dat u verzoekt om 'teruggaaf ten onrechte ingehouden bijdrage(n) Zvw';
- welke perioden/ jaren u via het CVZ in het buitenland verdragsverzekerd was;
- uw bankrekeningnummer.

Let op: over het jaar 2006 kunt nog tot en met 31 december 2011 teruggaaf vragen.