Discriminatie in wet MKOB

Nederland wordt vandaag (31/5/2012) door de EuropeseCommissie ook in gebreke gesteld wegens discriminatie van gepensioneerden die in het buitenland wonen. Het gaat om een koopkrachttegemoetkoming van €33,65 per maand waar ze geen recht op hebben als ze niet 90% van hun inkomen in eigen land genieten.

De Europese Commissie zegt dat dat discriminatie is die in strijd is met de EU-regels. Nederland krijgt twee maanden om zich te schikken naar het oordeel van de Commissie. Daarna kan de Commissie naar het EU-hof stappen.

De Raad van State had al gewaarschuwd dat de betrokken wetgeving in strijd was met de EU-verplichtingen.

De Europese Commissie tikte de Nederlands overheid op de vingers met betrekking tot de wet MKOB. Deze moet uiterlijk 31 juli 2012 hierop reageren.

MEDEDELING
STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND.

Met ingang van juni 2011 ontvangt de AOW gerechtigde, die buiten Nederland woonachtig is, maandelijks niet langer de “Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen” (tegemoetkoming KOB) ten bedrage van € 33.09 per gerechtigde ongeacht de hoogte van te ontvangen AOW.
Eerder berichtten wij over de totstandkoming van dit besluit. Wij adviseerden alle betroffen personen een bezwaarschrift in te dienen, waartoe wij een model beschikbaar stelden via de pers en onze website.
Tegelijkertijd richtten wij ons tot de Europese Commissie met het verzoek deze maatregel ongedaan te maken, aangezien deze strijdig is met het vrije verkeer van personen binnen de EU. De EC vroeg opheldering aan de Nederlandse regering waarop binnen de gestelde termijn van 3 maanden werd gereageerd. De inhoud daarvan is bij ons nog niet bekend en de EU heeft, voor zover wij weten, nog geen uitspraak in deze gedaan.
Ondertussen heeft de Rechtbank in Haarlem vonnis gewezen in een individueel aangespannen zaak in deze waarbij de uitspraak luidt:
LJN: BW0678, Rechtbank Haarlem, AWB 11/5215

Datum uitspraak: 03-04-2012
Datum publicatie: 04-04-2012
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie:

De weigering om een tegemoetkoming KOB op grond van de Wet mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van WmKOB is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. De tegemoetkoming KOB is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en niet een fiscale maatregel

De SVB heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen, hetgeen ongetwijfeld zal gebeuren gezien de importantie van dit besluit voor de schatkist.
De rechter heeft beslist dat de oude situatie moet worden hersteld. Zolang er echter nog beroepsmogelijkheden zijn, zal dat niet daadwerkelijk worden uitgevoerd. Niettemin is dit zeker een voor ons zeer gunstig vonnis.
Daarnaast zal zeker ook de uitspraak van de EC in deze van doorslaggevend aard kunnen zijn.
U wordt niet verwacht actie ondernemen.
Het bestuurZoals eerder gemeld zal op de AOW voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland een verlaging van ongeveer € 35 per maand worden toegepast.

De in 2005 ingevoerde AOW-tegemoetkoming zal per 1-6-2011 worden geschrapt. De regering wil hiermee alleen al komend jaar 105 miljoen euro binnenhalen. Dat gaat dan wel ten koste van 270.000 Nederlandse AOW'ers in het buitenland.

. Eerder berichtten wij over de op 1 juni 2011 in werking getreden Wet MKOB die erop neer komt dat op de vroeger bestaande regeling betreffende een tegemoetkoming in aanvulling op het ouderdomspensioen op grond van artikel 33b van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet wordt bezuinigd ten laste van niet-ingezetenen van Nederland. 

Kort gezegd komt het erop neer   dat hiermee, na de voor ons nadelige gevolgen van de ZVW, wij nu ook worden gekort op onze AOW pensioenen zoals wij inmiddels aan den lijve hebben ondervonden.

Wij zijn van mening dat hierbij  sprake is van  een belemmering van het recht op vrij verkeer voor burgers van de Unie reden waarom wij eerder dit jaar formeel bezwaar hebben aangetekend bij  de Commissie van de Europese Unie. De stichting heeft de advocaat gevraagd een bezwaarschrift naar de Eerste Kamer te sturen

Inmiddels ontving onze advocaat van het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie officieel bericht  dat de commissie op 29 september heeft beslist een brief van ingebrekestelling te sturen aan de Nederlandse regering met het verzoek haar opmerkingen binnen 2 maanden aan de commissie te doen toekomen.

20/4/2011:

  Lees ook over de vragen in het Europees Parlement
----------------------------------------------------------------------------------

Korting op Partnertoeslag

Bron: wereldexpat

Vanaf 1 augustus krijgen AOW'ers met een jongere partner tot 70 euro minder per maand op hun rekening. In 2015 gaat de partnertoeslag helemaal op de schop: wie dan nog geen 65 is, komt niet meer voor de regeling in aanmerking.

De partnertoeslag werd in de Algemene Ouderdomswet (1957) opgenomen als tegemoetkoming voor huishoudens waarvan één van de partners weinig of geen inkomsten heeft. Die zouden bij de uitvoering van de nieuwe wet namelijk in de verdrukking kunnen komen.

Tijdelijke achteruitgang
De AOW maakt onderscheid tussen alleenstaanden en partners met een gezamenlijke huishouding. Omdat die laatsten de vaste lasten kunnen delen, krijgen ze naar verhouding minder geld. Een gehuwd stel, bijvoorbeeld, krijgt momenteel samen zo'n 1430 euro per maand en een alleenstaande 1041 euro.

Bij huishoudens met een leeftijdsverschil, krijgt de partner die als eerste 65 wordt dus maar de helft van een volledige uitkering: 715 euro. Als de oudste partner tot dan toe financieel verantwoordelijk was,  betekent dat tijdelijk een forse achteruitgang. Het argument van gedeelde vaste lasten gaat dan niet op.

Gat dichten
Om het gat te dichten, wordt een toeslag uitgekeerd van maximaal 50 procent van het minimumloon: 715 euro. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De jongere partner moet uiteindelijk ook recht hebben op AOW en mag niet meer verdienen dan 1288 euro per maand uit loon of 715 euro uit een uitkering.

Bovendien wordt van eventueel loon tweederde ingehouden op de toeslag, boven een vrijgesteld bedrag van 215 euro per maand. Bij een uitkering wordt het volledige bedrag ingehouden. En net als de 'gewone' AOW wordt de de toeslag 2 procent gekort voor elk jaar dat de jongere partner buiten Nederland heeft gewoond.

Achterhaald scenario
Al in 1995 kwam het toenmalige kabinet met plannen om de partnertoeslag te ontmantelen. De Algemene Ouderdomswet was nog gebaseerd op het scenario van één kostwinner: meestal de man. Dat scenario was in de praktijk al lang achterhaald, vond het kabinet, en dus ook de noodzaak van extra inkomenssteun.

Een overgangstijd van 20 jaar werd voldoende geacht om huishoudens met een niet-werkende partner voor te bereiden op de verandering. Zo zou iedereen tijd hebben om desgewenst werk te zoeken. Maar in 2008 kwam het laatste kabinet Balkenende tot de conclusie dat het eigenlijk best al eerder kon: in 2011.

Aangepaste plannen
Na verzet van ouderenorganisaties en de vakbond FNV maakte de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma vorig jaar bekend dat voor de ontmanteling toch zal worden vastgehouden aan de eerder afgesproken ingangsdatum van 1 januari 2015.

Maar ook de huidige minister van Sociale Zaken, Henk Kamp, moet bezuinigen. En ook hij is van mening dat de partnertoeslag daarvoor best kan worden aangepast. Eind vorig jaar stelde hij daarom een korting van 8 procent voor, met een uitzondering voor stellen die tot 110 procent van het minimumloon verdienen.

Eerste Kamer

De voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2011 werd niet gehaald. Net als bij het voornemen van de minister om de AOW-tegemoetkoming voor Nederlanders in het buitenland af te schaffen, bleken de plannen op ernstige bezwaren te stuiten van de Eerste Kamer.

Om aan de kritiek van de Eerste Kamer tegemoet te komen, zijn alle stellen met een gezamenlijk inkomen onder de 30.000 euro per jaar nu uitgezonderd van de korting. Wel is de korting in de huidige plannen verhoogd: van 8 naar 10 procent.

Buiten Nederland
Op de maximale toeslag van 715 euro scheelt dat dus zo'n 70 euro. Maar in de meeste gevallen zal het waarschijnlijk eerder gaan om een paar tientjes minder. Toch is dit voor Nederlandse pensionado's in het buitenland met een jongere partner opnieuw een maatregel met gevolgen.

Ze worden al gekort op hun AOW voor elk jaar tussen hun 15e en hun 65e dat ze buiten Nederland hebben gewoond en sinds 1 juni krijgen ze in de meeste gevallen 33 euro minder op hun rekening vanwege het afschaffen van de AOW-toeslag. 10 procent minder partnertoeslag komt dan wel degelijk hard aan.