Betalingsproblemen(uit de Telegraaf van 6-9-8)

       Sinds begin dit jaar ontvang ik regelmatig klachten van Nederlanders in het buitenland over het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Mensen schrijven mij dat hun geduld met het CVZ opraakt en hopen dat ik nog iets voor hen kan betekenen. Wat is er aan de hand?
        Nederlanders die in het buitenland wonen en een inkomen hebben uit Nederland, zijn verplicht om maandelijks een bijdrage te betalen aan hun zorgverzekering. Veelal gaat het hierbij om gepensioneerden. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en wordt uitgevoerd door CVZ. De bijdrage wordt direct ingehouden op het inkomen. Elk jaar berekent het CVZ of iemand in het voorgaande jaar te veel of te weinig bijdrage heeft betaald. Mensen die te veel hebben betaald, hebben recht op teruggave van dat bedrag. En daar gaat het vaak mis.
       Zo ook bij mevrouw Rutgers*, die mij schrijft vanuit Frankrijk. Zij wacht al ruim een jaar op de teruggave van ruim E 1000 over 2006. Diverse telefoontjes en meerdere mailtjes met het CVZ brengen geen schot in de zaak. Als excuus voor de vertraging krijgt mevrouw Rutgers te horen dat er computerproblemen zijn bij het CVZ. Steeds weer worden toezeggingen van het CVZ om het geld terug te betalen niet nagekomen. En daarom komt mevrouw Rutgers uiteindelijk bij mij terecht.
       Het verhaal van mevrouw Rutgers staat niet op zichzelf, want ik ontvang veel meer van dit soort klachten. Het gaat daarbij steeds om mensen die de toegezegde teruggave van 2006 niet hebben ontvangen.


  Alle klachten die hierover bij mij binnenkomen, leg ik voor aan het CVZ met de vraag of een oplossing mogelijk is. Ik maak mij er hard voor dat de mensen die bij mij hebben geklaagd hun geld zo snel mogelijk van het CVZ ontvangen. In veel gevallen is dit al gelukt, al is daarvoor wel veel geduld nodig. Zo heeft het CVZ via een handmatige betaling eindelijk het geld aan mevrouw Rutgers terugbetaald. Vorig jaar had het CVZ mij laten weten dat computerproblemen de oorzaak zijn van dit alles. En zij beloofden mij dat die snel opgelost zouden worden.

       Tot op de dag van vandaag zijn de computerproblemen bij het CVZ echter nog niet opgelost, waardoor veel mensen nog steeds op betaling wachten. Ik vind dit een zorgelijke situatie. Daarom start ik een uitgebreid onderzoek naar deze problematiek. Dit onderzoek moet duidelijk maken hoe het probleem met de trage terugbetalingen alsnog kan worden opgelost. Het is natuurlijk ontoelaatbaar dat mensen zo lang op hun geld moeten wachten.
       * Om privacyredenen is de naam veranderd


De Ombudsman,klachten over de overheid

Alex Brenninkmeijer,
Posbus 93122

2509 AC Den Haag

tel. 0800-3 355 555

www.nationaleombudsman.nl

persbericht

Den Haag, 4 september 2008

Ombudsman start onderzoek naar CVZ
CVZ KOMT TOEZEGGINGEN OVER TERUGBETALEN BIJDRAGEN NIET NA

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de trage terugbetaling van teveel ingehouden bijdragen door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten van Nederlanders die in het buitenland wonen die hun geld maar niet terugkrijgen. Het kan gaan om bedragen oplopend tot € 2500.

De eerste helft van 2008 ontving de Nationale ombudsman ruim 40 klachten van vooral gepensioneerde mensen over terugbetaling van teveel betaalde bijdrage over 2006. De Nationale ombudsman schat dat meer dan 1000 mensen nog wachten op hun geld.

Tot 2500 euro teveel betaald

Nederlanders die in het buitenland wonen zijn verplicht een bijdrage te betalen voor hun zorgverzekering. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en wordt uitgevoerd door het CVZ.  De bijdrage wordt maandelijks ingehouden op het inkomen en is aan een maximum gebonden. Doordat bijvoorbeeld is uitgegaan van een onjuist inkomen of niet is gestopt met innen wanneer de maximale eigen bijdrage al is betaald, kunnen mensen teveel hebben betaald. Dit bedrag kan variëren van € 25 tot € 2500. Het CVZ heeft de meeste mensen al een jaar geleden verteld welk bedrag zij nog terug moeten krijgen, maar zij hebben hun geld tot op de dag vandaag nog steeds niet terug gekregen.

CVZ komt toezeggingen niet na

Het CVZ deelde de Nationale ombudsman desgevraagd mee dat er computerproblemen waren, waardoor niet kon worden terugbetaald. Het afgelopen half jaar werd meerdere malen door het CVZ aan de Nationale ombudsman toegezegd dat die problemen op korte termijn opgelost zouden zijn, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Het onderzoek van de Nationale ombudsman moet duidelijk maken hoe het probleem met de trage terugbetaling alsnog opgelost kan worden. Mensen die zich via de Nationale ombudsman melden heeft het CVZ tot nu toe wel handmatig weten te helpen.

Slechte start

In 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden In het rapport Zorgen in het buitenland (2006/300) heeft de Nationale ombudsman over een groot aantal aanloopproblemen gerapporteerd. De slechte start levert echter tot op de dag van vandaag problemen op.