Ingezonden door de heer M.Waijers

In BelgiŽ wonende gepensioneerden met E-121 formulier:  aftrekbaarheid van de verplichte Nederlandse ZVW/AWBZ-bijdragen voor de Belgische personenbelasting

 

Titel II: Personenbelasting

Hoofdstuk II: Grondslag van de belasting

Afdeling IV: Beroepsinkomen

Onderafdeling III: Vaststelling van het netto-inkomen

Beroepskosten: (Aftrekbare kosten)

Art. 52, WIB 92

IX. Persoonlijke sociale bijdragen van de belastingplichtige

G. In het buitenland betaalde sociale bijdragen

1. Algemeen

Nummer 52/143

De sociale bijdragen die een rijksinwoner die de hoedanigheid van grensarbeider heeft, verplicht is te betalen in het kader van een stelsel van buitenlandse sociale zekerheid, waaraan hij verplicht onderworpen is in de Staat waar hij zijn beroepswerkzaamheid uitoefent, vertegenwoordigen aftrekbare beroepskosten.

De achterstallige sociale bijdragen die een rijksinwoner na zijn vestiging in BelgiŽ nog betaalt uit hoofde van zijn voorheen in het buitenland uitgeoefende beroepswerkzaamheid, in het kader van een stelsel van buitenlandse sociale zekerheid waaraan hij verplicht was onderworpen wegens die beroepswerkzaamheid, zijn eveneens beroepskosten die aftrekbaar zijn van de in BelgiŽ behaalde beroepsinkomsten.

Daarentegen, mogen de persoonlijke bijdragen die een in BelgiŽ gevestigde buitenlander vrijwillig betaalt in het kader van een stelsel van buitenlandse sociale zekerheid, niet als beroepskosten van de in BelgiŽ behaalde beroepsinkomsten worden afgetrokken.

Praktische tips

Voor gepensioneerden met Nederlands inkomen (vak V)

In de rubriek A pensioenen moet in regel 1211 (man) resp. 2211 (vrouw) ingevuld worden het pensioen/AOW volgens de NL jaaropgaaf minus verplichte bijdrage voor de AWBZ minus verplicht inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage. De wettelijke nominale bijdrage betaald aan de College voor zorgverzekeraars moet ingevuld worden in regel 1223 (man) resp. 2223 (vrouw)   

In dit geval betaalt de gepensioneerde de verplichte wettelijke bijdragen x de woonlandfactor voor de ZVW/AWBZ. Particuliere aanvullende verzekeringen - hetzij in BelgiŽ hetzij in Nederland - zijn niet fiscaal aftrekbaar. Het betreft dan de particuliere tandartsverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen enz.

Indien er recht bestaat op de zorgtoeslag, dan zal het bedrag dat men aan zorgtoeslag ontvangt in mindering gebracht moeten worden op de nominale bijdrage.

Bron:

http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=comib2!INH&

Conclusie:

Na toepassing van de Nederlandse woonlandfactor (0,62) kan dit bedrag voor de Belgische fiscus in mindering gebracht worden (aftrekpost). Is het tarief 40% dan betekent deze dat er een effectieve bijdrage voor de Belgisch zorg betaald moet worden van ca 0,37 van de Nederlandse ZVW/AWBZ-premies. Er hoeft geen aanvullende verzekering in Nederland afgesloten worden. Wel is een Belgische hospitalisatieverzekering zeer noodzakelijk. Geen Nederlandse no-claim, geen eigen risico wel hoge remgelden. De Belgische buurman betaalt met hetzelfde inkomen slechts 3,55 % voor hetzelfde woonlandpakket. Eigenlijk zou het woonlandprincipe moeten gelden voor de belasting- en premieheffing. Ook zou men zonder acceptatievoorwaarden toegelaten worden tot de aanvullende particuliere verzekeringen. Dan zou er sociale gelijkheid met de buren gerealiseerd worden.

Info over het boek 'De grensoverschrijdende werknemer' vindt u op: http://www.sdu.nl/sdu/catalogus/Sociaal/9012116902.jsp