Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland 

Jaaroverzicht 2007

 Inleiding

 

Het jaar 2007 kenmerkte zich op bestuurlijk niveau door rust. Er vonden geen mutaties plaats in het bestuur. Wel werd uit kostenoverwegingen de officiŽle vestiging van de Stichting in februari 2007 overgebracht van den Haag naar het adres Eldrikseweg 1, 6968 BR in Angerlo.

Voorafgaand aan de zitting van de Raad van State over de hoogte van de bijdragen kwam het bestuur op 25 maart 2007 bijeen in Den Haag. In deze vergadering werden ondermeer de jaarstukken over het jaar 2006 vastgesteld. In de loop van het jaar vonden de noodzakelijke contacten tussen de bestuursleden plaats via email en per telefoon.

 

Processen

Zowel voor het keuzerecht als voor de hoogte van de bijdrage werden in 2006 een aantal proefpersonen geselecteerd die een bezwaarschrift hadden ingediend bij SVB/CVZ.  Met SVB/CVZ werd overeengekomen dat zij voor die proefpersonen een beslissing op het bezwaarschrift zouden nemen, waartegen dan vervolgens in beroep kon worden gegaan bij de bestuursrechter, in dit geval de Raad van State. Dit leidde tot een zitting over het keuzerecht bij de Raad van State op 19 december 2006. Over de hoogte van de bijdrage werden eveneens beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Deze zitting vond plaats op 27 maart 2007. Op dat moment had de Raad van State nog geen uitspraak gedaan over het keuzerecht.

Op 25 april 2007 deed de Raad van State eindelijk uitspraak in beide zaken. In beide gevallen werd  tot een zeer teleurstellend en onbegrijpelijk “Niet ontvankelijk” besloten. Wel gaf de Raad van State aan dat bezwaar kon worden gemaakt tegen de instanties die de heffingen uitvoerden, in casu de SVB en CVZ.

Inmiddels had de Nederlandse overheid de Zorgverzekeringswet aangepast en kon, na het opnieuw doorlopen van een formele bezwaarprocedure bij SBV en CVZ, beroep worden aangetekend bij de bestuursrechter in Amsterdam.

Op 23 november 2007 vond de zitting plaats bij de Rechtbank in Amsterdam, waarbij zowel het keuzerecht als de hoogte van de bijdragen werd behandeld. Op 1 februari 2008 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan en al onze eisen afgewezen. Gezien de zeer summiere en naar de mening van de Stichting onjuiste uitspraak is besloten beroep tegen deze uitspraak in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

 

Overige maatregelen

In de loop van het jaar werd meerdere malen getracht in gesprek te komen met de minister van VWS. Ook werd getracht in gesprek te komen met een aantal kamerleden. De penningmeester heeft een tweetal malen uitvoerig met een Tweede Kamerlid gesproken en hem uitvoerig voorgelicht over de problematiek.

Op 7 september 2007 werd de minister schriftelijk, onderbouwd met diverse voorbeelden en berekeningen, nog eens uitgebreid gewezen op de problematiek en het inconsequente handelen van de minister ten opzichte van zijn eigen publicaties.

Ook de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer werd uitgebreid, schriftelijk, voorgelicht over de diverse problemen met de Zorgverzekeringswet.

Op 19 november 2007 hebben de voorzitter en de penningmeester de SVB bijeenkomst “Over de grens” bijgewoond. Getracht werd daar gehoor te vinden voor onze problemen tijdens het politiek forum. Helaas werd dit, na een aanvankelijke toezegging tot het stellen van vragen, kortweg afgekapt. De PvdA vertegenwoordiger, Ton Heerts, ging zelfs zover om stellig te beweren dat er toch niets zou veranderen. Aan het eind van die bijeenkomst werd de voorzitter benaderd door een vertegenwoordiger van het ministerie met het verzoek om nog in die week een gesprek te komen voeren op het ministerie. Dit gesprek vond plaats op 22 november. De gehele problematiek kwam uitgebreid aan de orde. Van de zijde van het ministerie werd uitdrukkelijk gesteld dat het keuzerecht niet aanvaardbaar was, omdat dat niet zou worden toegestaan door de overige leden van de EU. De overige zaken waren wel bespreekbaar, maar hebben (nog) niet tot resultaat geleid. Aan het eind van de bespreking werd het door de minister op dezelfde dag aan de Tweede Kamer gepresenteerde “Masterplan” overhandigd aan de voorzitter en de penningmeester.

Uitvoerige bestudering van het Masterplan gaf aan dat de minister op geen enkele wijze rekening had gehouden met de eerder aan hem ter kennis gestelde problemen. Dit gaf weer aanleiding tot een tweetal uitgebreide reacties op dit Masterplan naar de minister en de vaste commissie VWS, alsmede een aantal kamerfracties.

Ook werd getracht de pers te interesseren voor onze problematiek. Diverse kranten en weekbladen kregen kopieŽn toegestuurd van de stukken die naar de minister en vaste commissie VWS zijn gestuurd. Helaas was de reactie tot dusver teleurstellend.

 

FinanciŽn

In het jaar 2007 werd € 76.913 besteed aan gerechtelijke procedures en juridische adviezen. Hiervan had circa € 20.000 betrekking op de procedures bij de Raad van State. De totale kosten voor de procedures bij de Raad van State kwamen daarmede op een bedrag van circa € 110.000. Een aanzienlijk deel van de door onze raadsheren in deze zaak verrichte werkzaamheden kon worden aangewend voor de latere procesvoering bij de bestuursrechter.

Het resterende bedrag van circa  € 57.000 in 2007 had betrekking op de procedures bij de Rechtbank in Amsterdam.

De totale kosten van de Stichting in 2007 ten bedrage van € 77.320 werden geheel door de participanten, conform de daarover afgesproken verdeelsleutel, gefinancierd.

Het batig/nadelig saldo voor de Stichting  bedraagt derhalve € 0.

Voor de controle van de jaarstukken werd door het bestuur benoemd de heer M.J. Hooft van Huysduynen RA.

 

Het bestuur                                                                                          

C.H. van der Wiel                                          J.P.J. Hueber                                  A. Kiffen

F.H.J.J. Andriessen                                            J.C. Ramaer                               J.K. Vreeswijk

H.C.J. Hendriks

 

26 januari 2008