Met een maximumfactuur worden uw jaarlijkse medische kosten beperkt tot een bepaald maximum. Dat maximum wordt jaarlijks vastgesteld in functie van uw statuut of uw inkomen.
* De sociale MAF wordt alleen toegekend aan personen met een RVV- of OMNIO-statuut, met een maximum van 450 euro per jaar.
* De inkomens-MAF is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van uw gezin.
In beide gevallen wordt het remgeld volledig terugbetaald zodra het maximumbedrag wordt bereikt. De MAF wordt automatisch door uw ziekenfonds geactiveerd.

De maximumfactuur (maf) beperkt de kosten voor geneeskundige verzorging van elk gezin tot een maximumbedrag. Dat maximumbedrag varieert naargelang van het gezinsinkomen of naargelang van de sociale categorie waartoe de verzekerde behoort.
De maximumfactuur is als het ware het sluitstuk van onze ziekteverzekering.
België beschikt weliswaar over een zeer goede gezondheidszorg en ziekteverzekering, maar voor wie met hoge gezondheidsuitgaven geconfronteerd wordt, kan de factuur toch nog ondraaglijk hoog oplopen. Daarom is er de maf.
De maf bestaat sinds 2002 en is al meerdere malen gewijzigd waardoor inmiddels al heel wat meer remgelden meegeteld worden om het plafond te bereiken.
De maf moet ook zo doorzichtig mogelijk zijn. Vandaar dat wij u de mogelijkheid bieden om via het internetloket (www.socmut.be) na te kijken welke de stand van uw remgeldteller en die van uw gezinsleden is.

Dr. Guy Peeters
Algemeen Secretaris van het NVSM

Wat is de maximumfactuur?

Stel, u bent ziek. U gaat naar de dokter. Het bedrag dat u aan de dokter betaalt, kunnen we in twee delen opsplitsen: het tariefbedrag en het supplement.
Het tariefbedrag wordt gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald. Het stuk van het tariefbedrag dat u zelf moet betalen, noemen we het remgeld.
Supplementen zijn extra bedragen die in bepaalde omstandigheden kunnen aangerekend worden bovenop het wettelijk tarief. Deze kunnen niet als remgeld worden beschouwd.
Ze worden bijgevolg niet meegeteld in de maximumfactuur.
Het remgeld dat u betaalt, wordt samengeteld. Boven een bepaald maximum wordt het remgeld terugbetaald. Zo werkt de maximumfactuur.
Het bedrag van de maximumfactuur is niet voor iedereen gelijk. Er wordt rekening gehouden met uw gezinssituatie. We overlopen alle criteria.

Voorbeeld
U betaalt bij de dokter € 20 voor een raadpleging. Het wettelijke tarief bedraagt € 19.
De bijkomende € 1 is het supplement en betaalt u altijd volledig zelf. Van het tariefbedrag van € 19 wordt € 14 door uw ziekenfonds terugbetaald.
De overige € 5 is het remgeld en telt mee in de berekening van uw maximumfactuur.

Inkomen van het gezin
Uw maximumfactuur is afhankelijk van het netto-inkomen van uw gezin.
Hoe lager uw inkomen, hoe lager uw maximum en hoe sneller u dus recht hebt op terugbetaling. De inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast aan de index.

Hoe bepaalt u het netto-inkomen van uw gezin?
De maximumfactuur vertrekt van de notie “feitelijk gezin”. Onder feitelijk gezin verstaan we alle personen die samen onder één dak leven, op basis van de gegevens van het rijksregister. Alle netto-belastbare inkomens van deze personen worden samengeteld. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen samenwonenden, gehuwden en alleenstaanden.
Uitzondering: zorgbehoevenden kunnen samen met hun partner en personen ten laste – onder bepaalde voorwaarden – worden beschouwd als een gezin apart. Concreet betekent dit dat de inkomens niet worden samengeteld. In bepaalde gevallen kan deze uitzondering leiden tot een betere en snellere terugbetaling van de medische kosten. Uw ziekenfonds gaat na welk van beide situaties de voordeligste is.
Een andere uitzondering is de “sociale maf” die een extra bescherming biedt voor bepaalde categorieën van rechthebbenden.

Welke uitgaven worden opgenomen in uw maximumfactuur?
Niet al uw uitgaven voor gezondheidszorgen worden opgenomen in uw maximumfactuur.
Remgelden die meetellen
> de erelonen van artsen, kinesitherapeuten, erpleegkundigen, paramedici, enz.;
> de kosten van technische prestaties zoals medische beeldvorming, chirurgische ingrepen, technische onderzoeken, labonderzoeken;
> de geneesmiddelen die behoren tot de terugbetalings-categorieën A, B en C (dat zijn bijna alle terugbetaalde geneesmiddelen);
> de vergoedbare magistrale bereidingen afgeleverd aan ambulante rechthebbenden;
> het forfaitair persoonlijke aandeel voor geneesmiddelen tijdens ziekenhuisverpleging;
> het persoonlijke aandeel in de verpleegdagprijs in een algemeen ziekenhuis en beperkt tot 365 opnamedagen in een psychiatrisch ziekenhuis;
> de kosten van het materiaal voor kijkbuisoperaties en het dichtkleven van wonden mee opgenomen.

Andere kosten (dan remgelden) die meetellen
> de afleveringsmarge bij implantaten;
> voor kinderen tot en met 18 jaar, het gedeelte van de kosten voor enterale voeding via sonde of via stomie bij de patiënt thuis dat ten laste blijft na de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering;
> het forfait voor spoedgevallenzorg (€ 4,75 voor wigw of € 9,50 voor gewone verzekerden).

De Maximumfactuur (MAF) - Inkomensschijven en plafonds 2012

Alle gezinnen kunnen in aanmerking komen voor de inkomens MAF. Het te bereiken bedrag van de remgelden verschilt in functie van het netto jaarinkomen van het gezin (1) :

  • indien het inkomen tussen 0 en 17.039,73 EUR ligt moet het gezin 450 EUR aan remgelden hebben betaald
  • voor een inkomen tussen 17.039,74 en 26.195,40 EUR: 650 EUR
  • voor een inkomen tussen 26.195,41 en 35.351,10 EUR: 1.000 EUR
  • voor een inkomen tussen 35.351,11 en 44.125,29 EUR: 1.400 EUR
  • voor een inkomen hoger dan 44.125,30: 1.800 EUR

(1) Inkomen voor de MAF 2012.

Lees de bijzonderheden in de brochure

Een ander artikel in verband hiermee leest u hier

Trends 22/7/2010
Steeds meer gezinnen hebben recht op maximumfactuur medische kosten

Het aantal gezinnen in ons land dat recht heeft op de  maximumfactuur voor medische kosten, is volgens voorlopige cijfers van Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) in de periode 2007-2009 toegenomen met 15,3 procent.

Omgerekend is het aantal gezinnen dat recht heeft op de medische maximumfactuur tussen 2007 en 2009 toegenomen van 540.735 (994.829 mensen) in 2007 tot 592.237 (1,044 miljoen mensen) in 2008 en tot 623.730 (1,117 miljoen mensen) in 2009.

De maximumfactuur biedt elk gezin de garantie dat het niet meer  moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag. Het maximumbedrag hangt af van de sociale situatie en het inkomen van het gezin.

Als de medische kosten in de loop van een jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt het gezin de overige medische kosten volledig terugbetaald. Voor de maximumfactuur komen kosten in aanmerking zoals het remgeld voor verstrekkingen van artsen, het remgeld voor geneesmiddelen en het persoonlijke aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis.

Uit de voorlopige cijfers voor 2009 blijkt volgens het Riziv ook dat al 245.037 gezinnen (of 416.200 mensen) van de extra bescherming voor chronisch ziekten genoten. Sinds 1 januari 2009 is het plafondbedrag met 100 euro verlaagd voor gezinnen met een chronisch ziek gezinslid.