Mededeling bestuur Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. (SBNGB)

In haar vergadering van 27 maart 2007 heeft het bestuur de jaarstukken over het jaar 2006 gedateerd 31 januari 2007 vastgesteld. Deze stukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden door M.J. Hooft van Huysduiynen  RA en voorzien van een goedkeurende verklaring.

De jaarstukken bestaan uit een Jaaroverzicht, waarin de activiteiten van de Stichting en andere bijzonderheden zijn vermeld, de Balans en de Staat van baten en lasten.

 

Het bestuur