STAND VAN ZAKEN INZ. ZORGVERZEKERINGSWET

Tijdens onze oprichtingsvergadering in Alfaz del Pi op 25 oktober 2005 oktober hebben wij als voornemen van onze vereniging aangekondigd uiteindelijk te zullen overgaan tot procesvoering mochten andere middelen, om de Minister op andere gedachten te brengen, niet effectief blijken te zijn .
In de afgelopen maanden hebben we getracht via alle ons ten dienste staande middelen aandacht voor onze zaak te genereren: TV, radio, kranten, benadering kamerleden, onze website en het forum daarop. Parallel daaraan hebben we ons voorbereid op de procesgang door ons op alle mogelijke wijzen te laten informeren over de argumenten die daarbij ter beschikking zouden kunnen staan. Het vooronderzoek is afgerond en het momentum in de publiciteit en in de politiek is op gang gekomen zodat nu de tijd rijp is ons voornemen te realiseren. Eerder hebben wij uitleg gegeven over de noodzaak een Kort Geding in te lassen tegen de ziektekostenverzekeraars, waarover u elders op onze site het laatste nieuws hebt kunnen lezen. Teneinde voor een vonnis in onze procedure tegen de zorgverzekeraars generaliserende werking te verkrijgen, hebben wij in Nederland een stichting opgericht genaamd: Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) om een rechtsvordering in te stellen die mede strekt tot bescherming van in haar statuten opgenomen gelijksoortige belangen van andere personen.
Gedurende die periode intensiveerden de contacten met initiatiefnemers van vergelijkbare bewegingen in België, Frankrijk en Portugal hetgeen leidde tot de gezamenlijke beslissing onze acties te bundelen onder de paraplu van bovengenoemde stichting en het is dan ook met deze verzamelde krachten dat wij de eindstrijd ingaan tegen de Staat der Nederlanden.
Het bestuur van de stichting heeft afgelopen vrijdag in Nederland vergaderd, waarna met de advocaat die onze zaak tegen de Nederlandse Staat zal bepleiten, een slotbijeenkomst plaatsvond bij welke gelegenheid het groene licht werd gegeven voor de voorgestelde strategie. De betreffende advocaat heeft namens de Stichting overleg met de overheid geopend. Indien binnen twee weken geen bevredigend resultaat behaald wordt, zullen verdere juridische stappen worden ondernomen. Voor het eind van deze maand verneemt U nader omtrent de bereikte resultaten. Het moge duidelijk zijn dat gedurende deze periode van 2 weken geen verdere officiële mededelingen naar buiten zullen worden gebracht, tenzij de feiten ons daar aanleiding toe geven.

Namens het bestuur SBNGB, Cees van der Wiel,Voorzitter.