Bericht van het Stichtingsbestuur         

logo

MEDEDELING

Ten tijde van de introductie van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 werd opgericht de Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje met het doel de bestrijding van de zeer negatieve gevolgen van genoemde wet voor de geëmigreerde gepensioneerden met een pensioen uit Nederland, woonachtig binnen de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland; de z.g. verdragsgerechtigden.

Kort daarop werd contact gezocht met de ICNG de Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden met zetel in Frankijk, alsmede andere belangenbehartigingsorganisaties in o.a. België en Portugal met als resultaat daarvan een bundeling van alle krachten met dezelfde doelstellingen binnen de daartoe opgerichte Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland als rechtspersoon in Nederland.

Inmiddels zijn we in tijd 10 jaar verder in welke periode een aantal doelstellingen konden worden verwezenlijkt. Helaas valt geen enkele ommekeer te bespeuren in de heersende trend, om wetten en regels uit te vaardigen, die een sterk negatieve uitwerking hebben op deze doelgroep, die zich bevindt in een levensfase waarin nog slechts weinig persoonlijke invloed kan worden uitgeoefend op de eerder genomen beslissing ten aanzien van plaats van vestiging. Bovendien bestaat voor deze groep onvoldoende politieke belangstelling of vertegenwoordiging om hen daartegen te beschermen.
Deze constatering heeft ertoe geleid dat bovengenoemde organisaties hebben besloten hun inspanningen te intensiveren en daartoe een fusie aan te gaan waartoe is opgericht de Vereniging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, gevestigd in Nederland en geleid door een EU breed bestuur.
De ledenbestanden zijn samengevloeid en ook is een nieuwe website tot stand gekomen, die sinds begin februari in de lucht is ten behoeve van onze leden en sympathisanten: www.vbngb.eu.
Het bestuur.

logo

Gata de Gorgos, Spanje, 1 februari 2016.

Geacht lid van de voormalige VNGS en ICNG,

Wij nemen contact met u op in uw hoedanigheid als lid van een van beide bovengenoemde verenigingen of naar aanleiding van eerder getoonde interesse.
U hebt waarschijnlijk inmiddels vernomen dat gedurende recente Buitengewone Ledenvergaderingen van genoemde verenigingen werd besloten de beide organisaties te laten fuseren met het doel meer efficiency te betrachten in de aansturing, als ook de financiering te versterken en een grotere slagkracht te tonen tegenover diegenen die willen tornen aan onze rustige welverdiende pensioenen.
Met dat doel is inmiddels opgericht de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland in analogie met de naam van de stichting waarin beide verengingen reeds samenwerkten en procedeerden. De vereniging heeft haar zetel in Nederland.
Die samenwerking leidde ook tot een volledige herstructurering en samenvoeging van beide websites waarvan u het resultaat kunt zien op het volgende webadres: www.vbngb.eu

Daarin vindt u eveneens de statuten van de nieuwe vereniging alsmede de samenstelling van het bestuur, bestaande uit bestuursleden verspreid over de EU met daarin de expertise die over de afgelopen 10 jaar is opgebouwd. Uit de doelstellingen, eveneens geformuleerd in de statuten, kunt u vernemen dat er ten opzichte van onze strijd gedurende de afgelopen jaren, niets is veranderd zij het dat ze meeromvattend zijn geworden.
Wij hebben de beslissing tot de fusie genomen in de veronderstelling en verwachting dat alle leden ons in de nieuwe structuur automatisch zouden volgen en daarom hebben we de beide ledenlijsten ook laten samensmelten.

De historie van beide verengingen herbergt wel een verschillend beleid betreffende de contributie die nodig is om de procesvoering en de proactieve initiatieven die worden ondernomen met de daaraan verbonden kosten te kunnen financieren. Voor het verschil in benadering in het verleden moest een nieuwe contributiebeleid worden opgesteld dat een evenwichtige middeling vertegenwoordigt tussen beiden. Het bestuur is daarbij tot het volgende voorstel gekomen.

De contributie wordt in principe vastgesteld op € 50,00 per verdragsgerechtigde per jaar.
Alhoewel beide verenigingen VNGS en ICNG al meer dan 10 jaar succesvol actief zijn geweest hebben wij besloten in het licht van de bestaande kaspositie voor de overstappers en ook nieuwe leden een kennismakingstarief aan te bieden € 35,00 voor 2016.
Voor de goede orde willen wij nogmaals vermelden dat de contributies uitsluitend en alleen worden gebruikt ter dekking van proces- en advieskosten en eventuele reiskosten; alle bestuursleden verrichten hun werk volledig belangeloos. Jaarlijks zal daarover worden gerapporteerd zoals de statuten dat vereisen.Diegenen voor wie deze lidmaatschapskosten een onoverkomelijk bezwaar zouden betekenen, nodigen wij uit contact op te nemen met de penningmeester Mw. Joan Busch (joan.busch@vbngb.eu), Wij willen dat iedereen zich bij ons aansluit zodat we niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief gehoord worden.

De contributie wordt jaarlijks bepaald en wel op grond van de kaspositie op dat moment, de aangegane verplichtingen, lopende processen en geplande nieuwe initiatieven. De afsluitende saldi van beide verenigingen zijn inmiddels gestort op de nieuw geopende rekening op naam van de VBNGB.

Tevens verzoeken wij u de contributie over 2016 te willen voldoen waartoe u de benodigde informatie kunt vinden onder: betalen contributie

Teneinde onze ledenlijst te kunnen actualiseren verzoeken wij u vriendelijk het fomulier onder de volgende link op onze nieuwe website te willen invullen met uw huidige adresgegevens:
Lid blijven/worden

In de bijlage vindt u een hele korte samenvatting van onze historie tot op  heden alsmede wat meer in details de momenteel lopende zaken inclusief bestaande plannen voor de toekomst. Op deze manier weet u waaraan uw contributiegeld wordt besteed.
Wij nodigen u uit onze nieuwe website te bezoeken die hét middel bij uitstek zal zijn om met onze leden te communiceren. U kunt daarop een grote variëteit  van informatie bekijken zoals voortgang lopende zaken, algemene informatie van belang op de gebieden waarop wij ons begeven, interessante artikelen uit de pers, een vraagbaak, links naar de meest belangrijke instanties zoals de juiste ingangen bij Zorginstituut Nederland, Zilveren Kruis, SVB, CIZ etc, een column, adviezen en tips.
Zoals gezegd vindt u daar gegevens over onze statuten, samenstelling van het bestuur, het bankrekening nummer van de VBNGB voor contributie betaling.
Daarnaast staan wij open voor suggesties met betrekking tot de inhoud.
Op de voormalige websites van de VNGS en de ICNG zult u verwezen worden naar nieuwe site de www.vbngb.eu en op termijn zullen beide oude versies geheel verdwijnen.
Met deze introductiebrief alsmede de inhoud van genoemde bijlage hopen wij u overtuigd te hebben van de noodzaak ons in staat te stellen onze werkzaamheden voort te zetten in dit nieuwe samenwerkingsverband.

Wij hopen dat u ons toestaat uw eerdere lidmaatschap van de voormalige VNGS c.q. ICNG over te hevelen naar onze nieuwe VERENIGING BELANGENBEHARTING NEDERLANDS GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND.
Mocht u nog niet verder gekomen zijn dan de eerder getoonde interesse dan is dit hopelijk hét moment om u over streep te trekken om ook lid te worden. Op de website (www.vbngb.eu) vindt u daartoe de mogelijkheid dat te doen.

Met vriendelijke groet,
Het  bestuur van de VBNGB
Joan Busch  Kees van Diggelen   Henk Komdeur  Roy Meijnderts Rudi Holtzhauer  Hans Hueber   Cees van der Wiel