Ingezonden door :gerard.de.ruyter@skynet.be

Antwoorden op kamervragen van Arib en Heemskerk over het verzekeringsaanbod aan Nederlanders in het buitenland

Kamerstuk, 3-2-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2653033

3 februari 2006

Antwoorden van minister Hoogervorst op de vragen van de Kamerleden Arib en Heemskerk (beiden PvdA) over het verzekeringsaanbod aan Nederlanders in het buitenland (2050606400).

Vraag 1 Klopt het bericht dat Nederlanders in het buitenland toch geen aanbod krijgen voor een zorgverzekering tegen voorwaarden en premies die vergelijkbaar zijn met wat in 2005 werd geboden? 1)

Vraag 2 Betekent dit dat Nederlanders in het buitenland nu geconfronteerd worden met premies, bijvoorbeeld die van Trias, van € 436 per maand per persoon, ofwel € 10 464 per jaar voor een paar?

Antwoord 1 en 2 Omdat in Nederland door de invoering van de Zorgverzekeringswet ongeveer vijf miljoen personen niet langer particulier verzekerd zijn, is het draagvlak voor de particuliere verzekering die door Nederlandse verzekeraars wordt aangeboden aanzienlijk verkleind. Daardoor is een premiestijging van de (resterende) particuliere verzekeringen niet ondenkbaar. In hoeverre een stijging van verzekeringspremie nog redelijk kan worden geacht, kan ik niet beoordelen omdat dat mede afhangt van de risicostructuur van het verzekerdenbestand van een individuele verzekeraar. Diegenen die worden getroffen door een premieverhoging kunnen bij hun verzekeraar bezwaar aantekenen tegen deze premieverhoging. Uiteindelijk kan de rechter hierover uitspraak doen, zoals 25 januari jl. is gebeurd in kort geding.

Vraag 3 Hoe verhoudt zich dat met uw toezegging aan de Kamer te zullen zorgen voor een redelijk verzekeringsaanbod? 2)

Antwoord 3 In de Europese Schaderichtlijnen voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat de overheid geen voorwaarden ter zake van acceptatie, premie en pakket mag opleggen aan particuliere verzekeraars. Ik kan en mag dus niet ingrijpen in dergelijke zuiver particuliere verzekeringen. Wel heb ik verschillende keren overleg gevoerd met Zorgverzekeraars Nederland en met individuele verzekeraars, over het in stand houden van (aanvullende) verzekeringen na 1 januari 2006. Veel verzekeraars hebben inmiddels aanbiedingen gedaan. Ik wijs er op dat daarnaast ook in het woonland producten worden aangeboden, zoals de hospitalisatieverzekering (in BelgiŽ) en in Spanje.

Vraag 4 Wat heeft een dergelijke premiestelling voor gevolgen voor de betrokken personen? Wat raadt u hen aan?

Antwoord 4 De gevolgen van een bepaalde premiestelling kan ik niet overzien omdat die van geval tot geval verschillen. Ik ben niet in de positie betrokkenen op dit punt te adviseren.

1) NRC Handelsblad 9 januari jl.

2)   Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, nr. 30, blz. 2064-2083.